دانلود آهنگ جدید گوگوش به نام ساحل و دریا

دانلود آهنگ ساحل و دریا گوگوش

دانلود آهنگ جدید گوگوش ساحل و دریا

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ساحل و دریا با صدای گوگوش

─────\ kurdseda.ir /─────

♪ ♦

֍
متن آهنگ ساحل و دریا از گوگوش

دلم از غصه داره

► خـون مـیشـه دریا کـاری کن

────\ kurdseda.ir /─────

♪ غممو مثله موجات بردار

♪ تـو ساحل خالی کن

♦ بیا دریا کـاری کن

─────\ kurdseda.ir /─────

֍ غما رو چاره بکن

♪ بیا دریا کـاری کن

▲ غما رو چاره بکن

─────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ عمریه ساحل و دریا

• مثله غم با دل من

♣ گفتگوشون سر نمـیاد

────\ kurdseda.ir /─────

☺ اگـه روزی یکیشون

• از همدیگـه دوری کنه

♫ مهتاب دیگـه در نمـیاد

─────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ موجای دریا رو

♥ خـون آلود و زرد نمـیکنه

♫ فقط دروازهء دل رو

─────\ kurdseda.ir /─────

▲ روی غم وا مـیکنه

▲ موجای دریا رو

♫ خـون آلود و زرد نمـیکنه

────\ kurdseda.ir /─────

♪ فقط دروازهء دل رو

♦ روی غم وا مـیکنه

▲ بیا دریا کـاری کن

─────\ kurdseda.ir /─────

♠ غما رو چاره بکن

■ بیا دریا کـاری کن

♩ غما رو چاره بکن

─────\ kurdseda.ir /─────

► عمریه ساحل و دریا

▲ مثله غم با دل من

• گفتگوشون سر نمـیاد

─────\ kurdseda.ir /─────

Ꞝ اگـه روزی یکیشون

♣ از همدیگـه دوری کنه

▲ مهتاب دیگـه در نمـیاد

────\ kurdseda.ir /─────

• موجای دریا رو

♭ خـون آلود و زرد نمـیکنه

♫ فقط دروازهء دل رو

─────\ kurdseda.ir /─────

֍ روی غم وا مـیکنه

• موجای دریا رو

☺ خـون آلود و زرد نمـیکنه

─────\ kurdseda.ir /─────

♠ فقط دروازهء دل رو

♥ روی غم وا مـیکنه

♠ بیا دریا کـاری کن

────\ kurdseda.ir /─────

♪ غما رو چاره بکن

֍

♪ بیا دریا کـاری کن

☺ غما رو چاره بکن

─────\ kurdseda.ir /─────
────\ kurdseda.ir /─────


☺ ֍

Ꞝ ♫