دانلود آهنگ جدید جلال همتی به نام عمو سبزی فروش

دانلود آهنگ عمو سبزی فروش جلال همتی

دانلود آهنگ جدید جلال همتی عمو سبزی فروش

هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ عمو سبزی فروش با صدای جلال همتی

─────\ kurdseda.ir /─────

• •


متن آهنگ عمو سبزی فروش از جلال همتی

عمو سبزی فروش
بله؟
سبزی کم فروش
بله؟
ترتیزک داری؟
بله
سیب کـالک داری؟
بله
نعنا هم داری؟
بله
ترخـون هم داری؟
بله
خیار چنبر داری؟
بله
اونو دوسش داری؟
بله
عمو سبزی فروش
بله
اون نعناع مـیخـواد
بله
تـورو تنها مـیخـواد
بله
عمو سبزی فروش
بله
زالزالک داری؟
بله
تربچه ت گلیه؟
بله
تـه ش قمبلیه؟
بله

عمو سبزی فروش
بله؟
سبزی کم فروش
بله؟
اونو پسندیـدی؟
بله
دستبند خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
چشماشو دیـدی؟
بله
سرمه خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
ابروشو دیـدی؟
بله
وصمه خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
لبهاشو دیـدی؟
بله
خـوب پسندیـدی؟
بله
ماتیک خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
دستاشو دیـدی؟
بله
دستبند خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
پاهاشو دیـدی؟
بله
پابند خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
هیکل رو دیـدی؟
بله
پیرهن خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
پیچن خریـدی؟
بله
عمو سبزی فروش
بله؟
موهاشو دیـدی؟
بله
شونه خریـدی؟
بله

اون وقت که از هند اومدم
با ماشین بنز اومدم
اونقدی بودم اینقدی شـدم
تـو منو دیـده بودی؟
بله بله بله دیـده بودم
تـو منو پسندیـده بودی؟
بله بله بله پسندیـده بودم
تـو که عقل و فهم داری
زلف و سالک باهم داری
درشکه و یـدک داری
یک باغ در ونک داری
مرگ من بگو این چشم چپه؟
کی مـیگـه چپه؟
مرگ من چپه؟
کی مـیگـه چپه؟
جون من چپه؟
کی مـیگـه چپه؟
تـو که عقل و فهم داری
زلف و سالک باهم داری
درشکه و یـدک داری
یک باغ در ونک داری
مرگ من بگو این پا کجه؟
کی مـیگـه کجه؟
جون من کجه؟
کی مـیگـه کجه؟
مرگ من کجه؟
کی مـیگـه کجه؟
تـو که عقل و فهم داری
زلف و سالک باهم داری
درشکه و یـدک داری
یک باغ در ونک داری
مرگ من بگو این پا شله؟
کی مـیگـه شله؟
جون من شله؟
کی مـیگـه شله؟
مرگ من شله؟
کی مـیگـه شله؟
تـو که عقل و فهم داری
زلف و سالک باهم داری
درشکه و یـدک داری
یک باغ در ونک داری
مرگ من بگو این گوش کره؟
کی مـیگـه کره؟
جون من کره؟
کی مـیگـه کره؟
مرگ من کره؟
کی مـیگـه کره؟
تـو که عقل و فهم داری
زلف و سالک باهم داری
درشکه و یـدک داری
یک باغ در ونک داری
مرگ من بگو این سر گره؟
کی مـیگـه گره؟
این چشم چپه؟
کی مـیگـه چپه؟
این دست کجه؟
کی مـیگـه کجه؟
این پا شله؟
کی مـیگـه شله؟
این گوش کره؟
کی مـیگـه کره؟
این سر گره؟
کی مـیگـه گره؟♩

☺ ♠